0908 711 112

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
poskytovania realitných služieb MORICONI, s r.o.

1 Úvodné ustanovenie

Realitná kancelária MORICONI, s r.o., IČO: 47395362, so sídlom Stredná 21, 900 28 Zálesie, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93857/B (ďalej len „Realitná kancelária“) je právnickou osobou, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti sprostredkovania prenájmu, nájmu, predaja a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

V súlade so zákonom 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Realitná kancelária prijala tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej kancelárie, vzťah Realitnej kancelárie a Klienta, práva a povinnosti Realitnej kancelárie a Klienta.

2 Definície dôležitých pojmov

2.1 Realitná kancelária je právnická osoba uvedená v bode 1. ktorá rešpektuje a dodržiava nasledujúce VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

2.2 Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru alebo ktorá má záujem nadobudnúť do vlastníctva nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor prípadne do nájmu alebo podnájmu, má záujem o poskytnutie sprostredkovateľských služieb Realitnou kanceláriou a za týmto účelom uzavrela s Realitnou kanceláriou Sprostredkovateľskú zmluvu.

2.3 Nehnuteľnosť predstavuje dom, budovu, byt, nebytový priestor, apartmán, ateliér, rodinný dom, bytový dom, nebytový dom, rozostavaná stavba, rozostavaný byt, rozostavaný nebytový priestor, pozemok akéhokoľvek druhu.

2.4 Sprostredkovateľská zmluva predstavuje dohodu medzi Realitnou kanceláriou a Klientom, na základe ktorej Realitná kancelária poskytuje Klientovi Sprostredkovateľské služby. Pričom Klient sa zaväzuje za Sprostredkovateľské služby riadne zaplatiť Realitnej kancelárii odmenu a náklady spojené s poskytovaním Sprostredkovateľských služieb.

2.5 Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára podľa ustanovenia § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

2.6 Sprostredkovateľská zmluva môže byť uzatvorená buď ako exkluzívna alebo neexkluzívna.

V prípade výhradnej /exkluzívnej /Sprostredkovateľskej zmluvy sa Klient zaväzuje, že počas doby dohodnutej v Sprostredkovateľskej zmluve, že nebude využívať Sprostredkovateľské služby inej osoby alebo Realitnej kancelárie, ako sú služby Realitnej kancelárie MORICONI, s.r.o. a zároveň nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby (záujemcu o prenájom/nájom, predaj/kúpu) o uzavretie sprostredkúvaného obchodu.

V prípade nevýhradnej /neexkluzívnej / Sprostredkovateľskej zmluvy, Klient je oprávnený využívať aj služby inej realitnej kancelárie, prípadne sám uzatvoriť sprostredkúvaný obchod.

Predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy je záväzok Realitnej kancelárii obstarať Klientovi, resp. vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby Klient uzavrel zmluvu s treťou osobu (záujemcom o nájom, prenájom resp. predaj/ kúpu), ktorej predmetom bude predaj, kúpa, nájom alebo podnájom nehnuteľnosti (sprostredkúvaný obchod).

2.7 Sprostredkovateľské služby Realitnej kancelárie predstavujú súhrn činností a výkonov sprostredkovateľskej činnosti Realitnou kanceláriou, ktorej predmetom je sprostredkovanie nájmu alebo podnájmu nehnuteľnosti , predaja alebo kúpy nehnuteľnosti alebo sprostredkovanie za odmenu vo výške dohodnutej v Sprostredkovateľskej zmluve.

Realitná kancelária Sprostredkovateľské služby poskytuje s odbornou starostlivosťou. Na poskytovaní Sprostredkovateľských služieb sa v mene Realitnej kancelárie sa môžu podieľať aj fyzické osoby alebo právnické osoby /makléri/, na základe osobitnej zmluvy / napr. mandátnej zmluvy / uzatvorenej s touto Realitnou kanceláriou.

Realitná kancelária poskytuje svojim Klientom tieto služby:

- vyhľadáva, oslovuje prípadne priamo kontaktuje serióznych záujemcov o uzavretie sprostredkúvaného obchodu,

- preveruje aj právny stav / vlastnícke a spoluvlastnícke práva, možné ťarchy, záložné práva, prípadne exekúcie... / na nehnuteľnosti Klienta, ktorá je predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy

- zabezpečuje dokumentáciu týkajúcu sa nehnuteľnosti Klienta, najmä listy vlastníctva, kópie katastrálnej mapy, nadobúdacie zmluvy,

- zabezpečuje fotodokumentáciu /video dokumentáciu týkajúcu sa nehnuteľnosti Klienta ak si to Klient praje

- na vlastné náklady zabezpečuje úhradu poplatkov dohodnutých v Sprostredkovateľskej zmluve,

- zabezpečuje inzerciu nehnuteľnosti Klienta alebo informáciu o tom, že Klient má záujem o nehnuteľnosť, a to na svojom webovom sídle, realitných portáloch, iných internetových stránkach podporujúcich získanie serióznych záujemcov,

- zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby /advokáta, zmluvnej právnickej kancelárie/ kompletné právne služby za účelom vyhotovenia potrebných zmlúv a súvisiacich dokumentov

- zabezpečuje na požiadanie Klienta prostredníctvom oprávnenej osoby hypotekárne poradenstvo súvisiace s kúpou nehnuteľnosti v prospech Klienta,

- vypracuje na požiadanie Klienta marketingovú stratégiu za účelom uzavretia sprostredkúvaného obchodu,

- organizuje potrebné rokovania s tretími osobami za účelom realizácie sprostredkúvaného obchodu,

- uschováva na osobitnom bankovom účte peňažné prostriedky tvoriace zábezpeku, prípadne iné peňažné plnenia v prospech Klienta,

- uschováva všetky dokumenty súvisiace s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom Sprostredkovateľských služieb v prospech Klienta,

- v prípade záujmu a na podnet Klienta môže zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu za podmienok uvedených v Sprostredkovateľskej zmluve,

- zabezpečuje obhliadky pre potenciálnych záujemcov o prenájom, kúpu nehnuteľnosti v prospech Klienta,

2.6 Provízia / Odmena je odmena Realitnej kancelárii za poskytovanie Sprostredkovateľských služieb, ktorú uhrádza Klient.

Ak sa v Sprostredkovateľskej zmluve nedohodne Realitná kancelária s Klientom inak, nárok na odmenu Realitnej kancelárii vzniká okamihom, kedy Klient uzavrie s treťou osobou (záujemcom o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti) sprostredkúvaný obchod.

Klient súhlasí s tým, aby Realitná kancelária si uspokojila svoj nárok na odmenu z prostriedkov peňažnej zábezpeky, ak táto bola zložená do úschovy Realitnej kancelárii treťou osobou (záujemcom o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti) na základe Rezervačnej zmluvy.

Odmena je splatná v deň vzniku nároku Realitnej kancelárie na odmenu, ak sa v Sprostredkovateľskej zmluve nedohodne inak.

Výška odmeny sa určuje v Sprostredkovateľskej zmluve.

Ak Sprostredkovateľská zmluva nie je uzatvorená písomne, výška odmeny je:

- pri kúpe / predaji 3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti v prípade, ak predmetom sprostredkúvaného obchodu je kúpa alebo predaj nehnuteľnosti,

- pri prenájme / nájme - suma jednomesačného nájomného alebo úhrady za podnájom v prípade, ak predmetom sprostredkúvaného obchodu je nájom alebo podnájom nehnuteľnosti.

Realitnej kancelárii vzniká nárok na odmenu aj v prípade, ak po ukončení Sprostredkovateľskej zmluvy, Klient uzavrel sprostredkúvaný obchod s treťou osobou (záujemcom o predaj / kúpu prenájom/nájom), ktorá Klientovi bola predstavená Realitnou kanceláriou; v takomto prípade splatnosť odmeny nastáva dňom, kedy sa Realitná kancelária dozvedela o uzavretí sprostredkúvaného obchodu.

2.7 Náklady spojené so sprostredkovateľskými službami predstavujú celkové náklady Realitnej kancelárie vrátane nákladov vynaložených na poskytovanie Sprostredkovateľských služieb.

Výška nákladov spojených so sprostredkovateľskými službami je vo výške 50% dohodnutej odmeny /provízie / v prípade, ak Realitná kancelária, Klient a tretia osoba (záujemca o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti) uzatvoria Rezervačnú zmluvu, avšak v dôsledku správania sa Klienta alebo tretej osoby (záujemcu o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti) nevznikne Realitnej kancelárii nárok na odmenu.

Splatnosť náhrady nákladov spojených so sprostredkovateľskými službami je sedem (7) dni odo dňa ukončenia Sprostredkovateľskej zmluvy zo strany Klienta alebo v deň márneho uplynutia lehoty určenej v Rezervačnej zmluve, v ktorej Klient a tretia osoba (záujemca o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti) mali uzatvoriť sprostredkúvaný obchod.

Klient súhlasí s tým, aby Realitná kancelária si uspokojila svoj nárok na náhradu nákladov spojených so Sprostredkovateľskými službami z prostriedkov peňažnej zábezpeky, ak táto bola zložená do úschovy Realitnej kancelárii treťou osobou (záujemcom o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti) na základe Rezervačnej zmluvy.

2.8 Rezervačná zmluva predstavuje zmiešanú nepomenovanú zmluvu v spojení so Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka a v spojení so zmluvou o úschove podľa § 747 a následne Občianskeho zákonníka.

Rezervačná zmluva sa uzatvára v písomnej podobe medzi Realitnou kanceláriou, Klientom a treťou osobou (záujemcom o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti).

Na základe Rezervačnej zmluvy sa Realitná kancelária zaväzuje najmä

- neponúkať a nezverejňovať a nerobiť viac obhliadky Nehnuteľnosti Klienta za účelom uzavretia sprostredkúvaného obchodu iným osobám,

- uschovávať preddavok na kúpnu cenu v prípade, ak predmetom sprostredkúvaného obchodu je kúpa alebo predaj nehnuteľnosti

- uschovávať preddavok na nájomné alebo úhrady za podnájom v prípade, ak predmetom sprostredkúvaného obchodu je nájom alebo podnájom nehnuteľnosti,

- začať rokovania o uzavretí sprostredkúvaného obchodu

Na základe Rezervačnej zmluvy sa Klient zaväzuje najmä :

- uzavrieť sprostredkúvaný obchod s treťou osobou (záujemcom o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti) v dohodnutej lehote a za podmienok dohodnutých v Rezervačnej zmluve,

- začať rokovania s treťou osobou (záujemcom o prenájom, nájom, kúpu, predaj) smerujúcim k uzavretiu sprostredkúvaného obchodu v súčinnosti s Realitnou kanceláriou

- plniť prípadné ďalšie záväzky vopred dohodnuté v Rezervačnej zmluve.

2.9 Sprostredkovaný obchod predstavuje uzavretie zmluvy, ktorá bola sprostredkovaná Realitnou kanceláriou. Predmetom sprostredkovaného obchodu je nájom, prenájom, alebo kúpa, predaj nehnuteľnosti a ukončením sprostredkovaného obchodu má Realitná kancelária nárok na odmenu /províziu.

3 Práva a povinnosti Realitnej kancelárie

3.1 Realitná kancelária má právo:

a) právo na poskytnutie informácii a súčinnosti Klienta v rámci poskytovania Sprostredkovateľských služieb;

b) právo na poskytnutie všetkých potrebných dokumentov týkajúcich sa nehnuteľnosti Klienta v záujme uzavretia sprostredkúvaného obchodu,

c) Realitná kancelária neručí za splnenie záväzku treťou osobou (záujemcom o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti), s ktorými sprostredkoval uzavretie sprostredkúvaného obchodu; nesmie však navrhovať takú osobu, ohľadom ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovaného obchodu;

d) Realitná kancelária nenesie zodpovednosť za neúplné, nesprávne a nepravdivé informácie poskytnuté Klientom,

e) Realitná kancelária má právo na odmenu a na úhradu nákladov spojených so Sprostredkovateľskými službami,

f) Realitná kancelária právo propagovať a zverejňovať nehnuteľnosť Klienta vrátane jej vnútorného vybavenia na realitných a iných internetových portáloch v printových médiách,

g) Realitná kancelária právo vstupovať do nehnuteľnosti Klienta za účelom jej prezentácie /obhliadky/, a to aj s tretími osobami (záujemcami o predaj/kúpu alebo nájom/prenájom nehnuteľnosti) v termínoch dohodnutých s Klientom,

h) Realitná kancelária právo vyhotovovať obrazové / foto, video / a iné záznamy nehnuteľnosti a jej vnútorného zariadenia po dohode s Klientom.

3.2 Realitná kancelária má povinnosť :

a) pravidelne pravdivo informovať Klienta o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich so sprostredkovaním, a skutočnostiach ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Klienta uzavrieť sprostredkúvaný obchod,

b) uschovávať doklady pre potreby Klienta, ktoré Realitná kancelária nadobudla v súvislosti so Sprostredkovateľskými službami

c) poskytovať Sprostredkovateľské služby s odbornou starostlivosťou.

d) uschovávať peňažnú zábezpeku pre Klienta výlučne na bankovom účte Realitnej kancelárie, a to oddelene od ostatných peňažných prostriedkov Realitnej kancelárie.

4 Práva a povinnosti Klienta

4.1 Klient má právo:

a) na poskytovanie Sprostredkovateľských služieb v odbornej kvalite,

b) na pravidelné informácie o priebehu sprostredkovateľskej činnosti.

c) súhlasiť /odsúhlasiť/neodsúhlasiť propagáciu a inzerciu svojej nehnuteľnosti vrátane jej vnútorného zariadenia na webovom sídle Realitnej kancelárie, realitných a iných internetových portáloch, ako aj v tlačených médiách,

4.2 Klient má povinnosť:

a) poskytnúť Realitnej kancelárii nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riadny výkon Sprostredkovateľských služieb, vrátane poskytnutia príslušnej dokumentácie a pravdivých, úplných a správnych informácií ohľadom nehnuteľnosti, Klienta a súvisiacich skutočností,

b) uhradiť Realitnej kancelárii všetky svoje peňažné záväzky riadne a včas,

c) umožniť Realitnej kancelárii prístup do nehnuteľnosti v dohodnutom termíne za účelom jej obhliadky a vyhotovenia obrazových a iných záznamov,

e) nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva vyplývajúce zo Sprostredkovateľskej zmluvy a/alebo VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY bez predchádzajúceho súhlasu Realitnej kancelárie tretej osobe.

5 Vznik Sprostredkovateľskej zmluvy

5.1 Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla Realitnej kancelárie.

5.2 V písomnej podobe Sprostredkovateľská zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, ak k podpisu nedôjde v ten istý deň, účinnosť a platnosť nadobúda v deň podpisu tou zmluvnou stranou, ktorého dátum je neskorší.

5.3 Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe odoslaním formuláru – objednávky zverejneného na webovom sídle Realitnej kancelárie: www.112reality.sk a jeho elektronickým /mailovým potvrdením Realitnou kanceláriou. Objednávka sa uskutočňuje vyplnením elektronického formuláru a odoslaním Realitnej kancelárii. Objednávka má charakter elektronického dokumentu, ktorý vyplnením a odoslaním sa stáva pre Klienta záväzným. Objednávka, ktorá nie je vystavená v súlade s pokynmi na www.112reality.sk, je

5.4.Realitná kancelária oprávnená odmietnuť alebo vrátiť Klientovi na doplnenie a poskytnúť mu na opravu alebo doplnenie primeraný čas. Jej uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, akoby nebola doručená.

5.5.Realitná kancelária je oprávnená kedykoľvek preveriť vierohodnosť objednávky, najmä spätným telefonickým alebo iným spôsobom.

5.6 Realitná kancelária je oprávnená neprijať objednávku, ak Klient má ku dňu vystavenia objednávky akékoľvek neuhradené splatné záväzky voči Realitnej kancelárii. Realitná kancelária je povinná elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení. Realitná kancelária následne začne poskytovať sprostredkovateľské služby.

Odoslaním objednávky sa Klient zaväzuje riadiť sa ustanoveniami VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

5.7.Realitná kancelária má právo odmietnuť priať ponuku / nehnuteľnosti na predaj / prenájom zo strany Klienta alebo má právo omietnuť vyhľadávať pre Klienta nehnuteľnosti na kúpu /nájom/podnájom.

5.8 Sprostredkovateľská zmluva s Klientom sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa zmluvné strany osobitne písomne nedohodnú na uzavretí zmluvy na dobu určitú.

5.9 Od dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti Sprostredkovateľskej zmluvy medzi Realitnou kanceláriou a klientom začne Realitná kancelária poskytovanie Sprostredkovateľských služieb.

5.10 V prípade elektronicky uzavretej Sprostredkovateľskej zmluvy, Realitná kancelária nezodpovedá za prenášané informácie, ak služby pozostávajú výlučne z prenosu informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo z poskytnutia prístupu do elektronickej komunikačnej siete a ak Realitná kancelária

- nedala súhlas/podnet na prenos informácií,

- nevybrala príjemcu informácií,

- nezostavila ani neupravila informácie.

5.11 Realitná kancelária nezodpovedá za informácie poskytnuté Klientom a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií.

5.12 Realitná kancelária nezodpovedá za prípadné protiprávne konanie Klienta ak sa o tom nemala možnosť dozvedieť.

6 Zánik Sprostredkovateľskej zmluvy

6.1 Sprostredkovateľská zmluva môže zaniknúť:

- splnením účelu,

- alebo dohodou zmluvných strán,

- alebo uplynutím doby, na ktorú sa uzatvorila,

- alebo vypovedaním s jednomesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu ak Sprostredkovateľská zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú,

- alebo odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodov uvedených v týchto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY alebo uplynutím dohodnutej doby, ak Sprostredkovateľská zmluva bola uzatvorená na dobu určitú.

6.2 Dohoda o skončení Sprostredkovateľskej zmluvy sa uzatvára písomne a Sprostredkovateľská zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto Dohode.

6.3 Výpoveď Sprostredkovateľskej zmluvy je jednostranný úkon zmluvnej strany adresovaný druhej zmluvnej strane.

Sprostredkovateľská zmluva zaniká uplynutím jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho mesiacu, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane a končí uplynutím posledného dňa tohto mesiaca.

Realitná kancelária môže vypovedať Sprostredkovateľskú zmluvu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej poskytovať Klientovi Sprostredkovateľské služby v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite.

6.4 Odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy je jednostranný úkon zmluvnej strany adresovaný druhej zmluvnej strane. Účinnosť odstúpenia nastáva dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

6.4.1 Realitná kancelária je oprávnená odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak Klient:

a) neuhradil riadne a včas niektorý zo svojich peňažných záväzkov, a to ani po dobu nasledujúcich pätnástich (15) dní;

b) opakovane porušuje Sprostredkovateľskú zmluvu a/alebo vzájomne dohodnuté VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

c) neplní si svoje záväzky riadne a včas dohodnuté v Sprostredkovateľskej zmluve a/alebo VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

d) poskytne Realitnej kancelárii nepravdivé, neúplné a nesprávne informácie, na základe ktorých bola Realitná kancelária uvedená do omylu alebo takéto informácie sa objavia neskôr a sú spôsobilé zmariť realizáciu sprostredkúvaného obchodu

e) na majetok Klienta bola nariadená exekúcia alebo iný výkon rozhodnutia

f) na majetok Klienta bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo Klient je v likvidácii

6.4.2 Klient je oprávnený odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak Realitná kancelária:

a) opakovane, ani po reklamácii, podaní sťažnosti alebo podnetu, neposkytuje Sprostredkovateľské služby v dohodnutej kvalite;

b) opakovane porušuje svoje povinnosti dohodnuté v Sprostredkovateľskej zmluve a/alebo vzájomne dohodnuté VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

c) z dôvodov uvedených v osobitných ustanoveniach VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

7 Nárok na zmluvnú pokutu a sankcie

7.1 Realitná kancelária má nárok na zmluvnú pokutu v prípadoch, ak Klient:

a) napriek dohode o výhradnom (exkluzívnom) sprostredkovaní, Klient poruší záväzok exkluzivity dohodnutý v Sprostredkovateľskej zmluve;

b) uzavrie s treťou osobou (záujemcom) sprostredkúvaný obchod bez súčinnosti Realitnej kancelárie, hoci táto osoba bola vyhľadaná a predstavená Klientovi a kontakt na ňu poskytla Realitná kancelária;

c) ak tak ustanovuje Sprostredkovateľská zmluva.

7.2 Výška zmluvnej pokuty je:

a) v prípade predaja alebo kúpy nehnuteľnosti vo výške odmeny dohodnutej v Sprostredkovateľskej zmluve;

b) v prípade nájmu alebo podnájmu nehnuteľnosti vo výške jednomesačného nájmu alebo jednomesačnej úhrady za podnájom.

7.3 Zmluvná pokuta je splatná v lehote do pätnástich (15) dní odo dňa jej písomného uplatnenia Realitnou kanceláriou.

7.4 V prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku, zmluvná strana, ktorá nie je v omeškaní, má voči dlžníkovi nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

8 Reklamácie, sťažnosti a podnety

8.1 Klient je oprávnený reklamovať:

- správnosť vyúčtovanej odmeny,

- správnosť vyúčtovaných nákladov spojených so Sprostredkovateľskými službami

- kvalitu poskytovaných Sprostredkovateľských služieb.

8.2 Klient má právo reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil dôvod na reklamáciu, nie však neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vznikol dôvod na reklamáciu.

8.3 Ak Klient právo reklamovať neuplatní v lehote uvedenej v bode 8.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY , márnym uplynutím tejto lehoty, zaniká právo Klienta na reklamáciu.

8.4 Klient môže reklamáciu uplatniť písomne, a to na adresu: MORICONI, s r.o., Stredná 21, 90028 Zálesie, pričom Realitná kancelária je povinná Klientovi vydať písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením dátumu prevzatia reklamácie, identifikačnými údajmi Klienta, podrobným opisom dôvodu reklamácie. Realitná kancelária na potvrdení musí uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá od Klienta prevzala reklamáciu; takouto osobou môže byť ktorýkoľvek maklér Realitnej kancelárie.

Z obsahu písomnej reklamácie musia vyplývať nasledovné informácie:

- identifikácia Klienta v rozsahu obchodného mena, sídla, prípadne adresy na doručovanie

- podrobný opis dôvodu reklamácie s informáciou, ktorá osoba (maklér) poskytovala Sprostredkovateľské služby.

  1. Reklamácia ohľadom vyúčtovaných peňažných záväzkov nie je dôvodom pre ich neuhradenie zo strany Klienta. Zistený rozdiel Realitná kancelária poukáže Klientovi bez zbytočného odkladu alebo doúčtuje Klientovi opravou faktúry.

  2. Klient je oprávnený podávať podnety a sťažnosti na činnosť Realitnej kancelárie, a to buď spôsobom uvedeným v bode 8.4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY alebo e-mailom na adresu: office-ZVNC-112reality.sk

  3. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.

  4. Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Reklamačný protokol má formu formulára, ktorý je v danej dobe aktuálne platný a prijatý realitnou kanceláriou.

  5. Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

  6. Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.

  7. Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  8. Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

  9. Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

9 Zodpovednosť za škodu

9.1 Realitná kancelária nezodpovedá za plnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), ktoré vyplývajú zo sprostredkovaných obchodov.

9.2 Realitná kancelária nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v prípade, ak táto vznikla v dôsledku porušenia záväzkov a povinností Klienta dohodnutých v Sprostredkovateľskej zmluve.

9.3 Realitná kancelária zodpovedá za škodu, ktorú Klientovi spôsobila zavineným porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Sprostredkovateľskej zmluvy a VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, nezodpovedá však za ušlý zisk Klienta. Zodpovednosť Realitnej kancelárie za škodu spôsobenú Klientovi je obmedzená výškou Odmeny. Podmienkou náhrady škody v dohodnutom rozsahu je preukázanie vzniku škody na strane Klienta a príčinnej súvislosti medzi porušením Sprostredkovateľskej zmluvy a/alebo VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY zo strany Realitnej kancelárie a vznikom škody na strane Klienta.

9.4 V prípade ak Realitnej kancelárii vznikne škoda v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo Sprostredkovateľskej zmluvy a VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Klientom, Klient je povinný túto škodu nahradiť vo výške preukázanej Realitnou kanceláriou.

10 Ochrana osobných údajov a mlčanlivosť

10.1 Realitná kancelária prichádza do kontaktu a spracováva osobné údaje fyzických osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom plnenia povinností ustanovených osobitnými právnymi predpismi, realizácie Sprostredkovateľských služieb a pri komunikácií s orgánmi verejnej moci, najmä katastrálnymi orgánmi.

10.2 Realitná kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku;

10.3 Realitná kancelária nesmie využiť informácie ani pre osobnú potrebu a nesmie ich zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť inak, ako spôsobom stanoveným osobitným zákonom. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, ani vo vzťahu k osobitným štátnym orgánom pri plnení ich úloh podľa zákona o ochrane osobných údajov.

11 Doručovanie dokumentov

11.1 Návrhy zmluvných dokumentov a informácie Realitná kancelária doručuje spravidla elektronickou poštou (emailom) na adresu poskytnutú Klientom.

11.2 Písomnosti, na základe ktorých sa mení alebo zrušuje zmluvný vzťah, písomnosti, ktorými sa uplatňujú peňažné nároky, reklamácie, musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu Realitnej kancelárie alebo Klienta uvedenú v Sprostredkovateľskej zmluve alebo oznámenú iným spôsobom.

Písomnosti sa doručujú buď osobne, poštou doporučene oproti doručenke alebo kuriérskou službou. Za doručenú sa písomnosť považuje, ak ju adresát prevezme. Za doručenú sa písomnosť považuje aj vtedy, ak adresát odoprie osobne prevziať písomnosť, pričom za deň doručenia sa považuje deň odopretia alebo v prípade, ak sa doručuje poštou alebo kuriérskou službou, deň, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi ako neprevzatá alebo s poznámkou, adresát neznámy. Odberná lehota nesmie byť kratšia ako desať (10) kalendárnych dní.

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY boli prijaté dňa 1.2.2017, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.

12.2 Každá aktualizácia alebo zmena VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY bude zverejňovaná na webovom sídle Realitnej kancelárie: www.112reality.sk

12.3 Právne vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Sprostredkovateľskou zmluvou a VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

12.4 Zmluvné dojednania Sprostredkovateľskej zmluvy, ak bola uzavretá v písomnej podobe, majú prednosť pred VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

12.5 V prípade, ak sa niektoré zo zmluvných dojednaní stanú neplatnými alebo neúčinnými, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. Neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie sa nahradí ustanovením príslušného zákona, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu neplatného ustanovenia.

13 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Klient prijatím týchto VŠEOBECNÝCH OBCHODÝCH PODMIENOK vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Realitnou kanceláriou, pokiaľ tieto budú potrebné pre výkon sprostredkovateľskej činnosti.

Etický kódex

Realitná kancelária nie je síce členom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska napriek tomu uznáva a riadi sa základnými princípmi Etického kódexu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Jeho úplné znenie je uverejnené na webovom sídle: www.narks.sk.

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2