0908 711 112

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti MORICONI, s. r. o.

Realitná spoločnosť MORICONI, s. r. o. vydala tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje podmienky a spôsob vybavovania reklamácií zo strany spotrebiteľov:

 1. Realitnou spoločnosťou MORICONI, s. r. o sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, pod názvom MORICONI s r.o., IČO: 47395362, so sídlom Stredná 21, 900 28 Zálesie, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93857/B

 2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná spoločnosť MORICONI, s. r. o. poskytuje realitné služby, prípadne iné služby spojené s realitnou činnosťou. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou spoločnosťou MORICONI, s. r. o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady v podobe „reklamácie“.

 3. Klient môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese MORICONI, s. r. o , Stredná 21, 900 28 Zálesie alebo emailom na: office-ZVNC-112reality.sk

 4. Reklamácia bude realitnou spoločnosťou MORICONI, s. r. o vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná spoločnosť s klientom písomne nedohodne inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť.

 5. Realitná spoločnosť MORICONI, s. r. o. spíše s klientom o každej uplatnenej reklamácii reklamačný protokol, kedy má klient nárok na jeho kópiu. 

 6. Reklamácia môže byť realitnou spoločnosťou MORICONI, s. r. o. uznaná alebo zamietnutá. Pokiaľ je reklamácia uznaná realitnou spoločnosťou MORICONI, s. r. o realitná spoločnosť bude robiť všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k čo najväčšej spokojnosti klienta. Ak nastane skutočnosť, že nežiadúci stav nebude možné odstrániť zo strany realitnej spoločnosti MORICONI, s. r. o klient môže požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb alebo mu spoločnosť nanovo poskytne predmetnú službu. Pokiaľ je reklamácia zamietnutá realitnou spoločnosťou MORICONI, s. r. o. do 12 mesiacov od kúpy služby, spoločnosť musí reklamáciu odborne posúdiť. Realitná spoločnosť MORICONI, s. r. o.  poskytne klientovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 7. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná spoločnosť MORICONI, s. r. o. dôsledky a následne na to, sa snaží zamedziť ďalším podobným prípadom.

 8. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých členov realitnej spoločnosti MORICONI, s. r. o Spoločnosť zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi SR, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

 1. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.

 

 1. Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Reklamačný protokol má formu formulára, ktorý je v danej dobe aktuálne platný a prijatý realitnou kanceláriou. 

 

 1. Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

 

 1. Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.

 

 1. Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

 1. Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).


 

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2